Vil dra inn menn i likestillingsdebatten

2008-12-03 - Likestilling bør sees som et ’collective action’-problem, som engasjerer alle involverte parter – også menn, sier forsker Mette Anthonsen ved Göteborgs universitet. Hun er i gang med et forskningsprosjekt hvor hun intervjuer mannlige toppolitikere i Sverige og Danmark om likestilling.

– Jeg har hatt lange, semistrukturerte intervjuer med 28 politikere fra den svenske Riksdagen og 27 fra det danske Folketinget. Utvalget er gjort ut fra prinsippet om maksimal variasjon. I dette tilfellet innebærer det at jeg har med politikere fra alle partier og i ulik alder, forteller Anthonsen.

Hovedpoenget er å by inn menn i diskusjonen om likestilling. Opplegget fokuserer dels på menn, dels på elitepersoner, som Anthonsen ser på som potensielle normentreprenører.

– Jeg forsøker å få fram alle tenkelige holdninger til ulike aspekter ved likestilling som eksisterer blant mannlige toppolitikere. Jeg tror ikke det er fruktbart å betrakte likestillingsdebatten som et kvinnelig definisjonsprivilegium. Hvis vi i stedet ser på likestilling som et ’collective action’-problem, kan vi utforske hvorfor menn kanskje ikke er så engasjerte i debatten, hva slags barrierer som hindrer samarbeid for mer likestilling, og hva både menn og kvinner har å vinne eller tape på økt likestilling, forklarer hun.

Anthonsen vil i tillegg benytte tidligere forskning for å belegge ulike synspunkter blant kvinner som gruppe.

– Da tenker jeg på kvinnelige feminister, forskere, politikere og så videre, som jeg synes har vært veldig gode til å kommunisere sine holdninger. På den måten sammenligner jeg synspunkter hos menn og kvinner, men på en indirekte måte. Fokuset er på menn, understreker hun.

Bok om nordisk ulikhet

Resultatet skal bli en populærvitenskapelig bok.

– Jeg gleder meg til å teste denne formidlingsformen, som kombinerer det akademiske med det mer populære. Et av formålene med forskning er nettopp å skape offentlig debatt. Gjennom å skrive en slik bok, ønsker jeg å favne videre enn en smal diskusjon i forskersamfunnet, og engasjere helt andre mennesker, også.

Anthonsens forskningsprosjekt er en del av det overgripende prosjektet ”Den nödvändiga feminismen”, der Lena Wängnerud ved Göteborgs universitet er hovedansvarlig. Prosjektet er en sammenliknende studie av kvinners representasjon og likestilthet i Danmark og Sverige.

– Vi valgte å fokusere på Sverige og Danmark, fordi vi forventet at det var slik vi kunne finne størst mulig variasjon innenfor de nordiske landene, forklarer Anthonsen. Hun forteller at de har to hovedmålsetninger med prosjektet ”Den nödvändiga feminismen”.

– Den ene er å bidra til den internasjonale forskningen rundt kjønn og representasjon, gjennom å stille spørsmålstegn ved den ofte antatte likheten mellom nordiske land i internasjonale sammenlikninger. Den andre er å undersøke hvilke konsekvenser denne representasjonen har for faktiske livsvilkår for kvinner og menn.

Fra statsvitenskap til kjønnsforskning

Mette Anthonsen er i utgangspunktet statsviter, og det er første gang hun holder på med et kjønnsforskningsprosjekt.

– Det er artig, og jeg tror jeg har noe å bidra med. Personlig er jeg ikke opptatt av å definere meg selv som den eller den typen forsker – det tror jeg skaper unødvendige begrensninger. Mer interessant er det å stille et samfunnsrelevant og teoretisk interessant spørsmål og se hvordan en kan forsøke å forstå spørsmålet ved hjelp av ulike verktøy og teorier. For eksempel tror jeg det er fruktbart å benytte seg av tankene rundt ’collective action’ og tillit, som vi bruker i statsvitenskapen, i forståelsen av menn som individer og gruppe i forhold til likestilling, sier hun.

– Jeg blir ofte overrasket over behovet for grensedragning og identitetsskapning i akademia, slik jeg opplever det både blant statsvitere og kjønnsforskere. For meg er dette dypt uinteressant. Jeg vil heller, på synlige premisser, arbeide med spørsmål og svar som er relevante i samfunnet som helhet, legger Mette Anthonsen til.

Av Anne Winsnes Rødland


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet