Jämställdhetspolitik 1999-2005

Jämställdhet var ett av tolv ämnen som Nordisk institutt for kunnskap om kjønn arbetade med under åren 1999-2005 och resulterade i forskningsrapporter och en rad artiklar som publicerades i NIKK magasin. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av projektet. I högermenyn finner du artiklar som är relaterade till temat jämställdhetspolitik men som togs fram efter att temat avslutades, 2008-2011.

Jämställdhet mellan kvinnor och män har de senaste decennierna varit en framträdande politisk exportprodukt för alla de nordiska länderna. För omvärlden kan det ibland kan vara svårt att se mönstren – skillnaderna och likheterna – mellan länderna. I detta komparativa nordiska forskningsprojekt, som startade i liten skala 1999, studeras könsdiskurser i nordisk politisk jämställdhetsretorik och gör jämförelser mellan länderna. Forskningsprojektet studerar också hur retoriken omsätts i olika typer av praktik, från riksdagspolitik och regionala jämställdhetsprojekt till vardagen i barnfamiljer. Intresset fokuseras framför allt på omvandlingar i förståelser av ”jämställdhet” mellan olika politiska nivåer i samhället, och hur mönstren i dessa omvandlingar varierar mellan de nordiska länderna. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar forskare från flera samhällsvetenskapliga discipliner (statsvetenskap, psykologi, sociologi) och från alla nordiska länder. Projektet har finansierats av Nordiska samarbetsnämnden för samhällsvetenskaplig forskning (NOS-S) och NIKK.

 

Frontp_NIKKpub2002_ligestillingspolitik_ssnr8Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad (2002)

Den nordiska forskningskonferensen “Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad” ägde rum i Stockholm 28 februari-1 mars 2002. Konferensen arrangerades av NIKK i samarbete med Jämställdhetsenheten vid Näringsdepartementet i Sverige, i samfinansiering med Nordiska ministerrådet. Arrangemanget samlade 170 kvinno-, mans- och könsforskare, politiker, jämställdhetsarbetare och journalister från hela Norden. Deltagarnas intresse var att kritiskt granska olika aspekter av de nordiska ländernas jämställdhetspolitik. Syftet med konferensen var att presentera forskningsresultat som berör jämställdhet, samt skapa dialog mellan olika grupper intresserade av viktiga ibland bortglömda eller inte alls studerade sidor och konsekvenser av nordisk jämställdhetspolitik. I den här rapporten presenteras plenumsanförandena och presentationerna från arbetsgrupperna.

Hämta publikationen i PDF

 

 

Frontp_jamstalldhet_manga_olika_versionerJämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal (1999)

ARBETSNOTAT nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet “Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik – studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av modern jämställdhetspolitik”. Texten finns översatt till engelska och har getts ut i NIKKs skriftserie (NIKK Occasional paper no. 4, 1999, Oslo). En lista över projektledaren Eva Magnussons publikationer från projektet finner du här.

 

 

 

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet