Effekter af familiepolitiske ordninger for ligestilling mellem kønnene

Norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet (NMR) gav i april 2006 NIKK i uppdrag att utföra ett projekt kring familje- och välfärdspolitiska ordningar i Norden ur ett jämställdhetsperspektiv. Framför allt önskade uppdragsgivaren en kartläggning och jämförelse av de nordiska ländernas juridiska, ekonomiska och kulturella val inom familje- och välfärdspolitiken och en bedömning av vad som har "bäst effekt" för jämställdheten mellan könen. Projektet skall bidra till att utvidga den traditionella "familjepolitiken" till en mer pluralistisk "samlivspolitik", där man beaktar de nya utmaningar som t.ex. den mångkulturella befolkningen samt de så kallade regnbågsfamiljerna medför i dagens familje- och jämställdhetspolitik.

Kartläggningen kan delvis ses som en uppföljning av rapporten “Nordiska erfarenheter av foräldraledigheter och dess inverkan på jämställdhet mellan kvinnor och män” som Frida Rós Valdimarsdóttir utförde för NMR under Islands ordförandeskap. Rapporten kartlade utvecklingen av föräldraledigheter i Norden i ett historiskt och komparativt perspektiv och inkluderade en utförlig kartläggning och diskussion av fäders användning av föräldraledighet.

Syftet med NIKK:s projekt är för det första att uppdatera Valdimarsdóttirs rapport gällande statistik och information om föräldraledigheter i Norden. För det andra skal kartläggningen också behandla barnomsorgen efter föräldraledigheten (institutionell barnomsorg och hemvård av barn) och andra arrangemang som syftar till att förbättra möjligheten att kombinera förvärvsarbete och familj. För det tredje skal begreppet “familj” ses i ett mångfaldsperspektiv, framför allt skal de s.k. regnbågsfamiljernas (familjer där föräldrarna är av samma kön) situation i Norden kartläggas. Därigenom skal projektet bidra till att vi gradvis utvidgar den traditionella “familjepolitiken” till en mer pluralistisk “samlivspolitik”. De nya utmaningar som ställs på familje- och jämställdhetspolitik i dagens mångkulturella Norden skal också beaktas.

En ytterligare målsättning för projektet är att sammanfatta relevanta resultat i centrala samnordiska och europeiska forskningsprojekt på området ur ett nordiskt perspektiv. Exempelvis hade flera av forskningsprojekten i Nordiska ministerrådets femåriga Välfärdsforskningsprogram (2001-06) köns-, jämställdhets- och familjepolitiska frågor i fokus (se rapportering i NIKK-magasin nr 1/2006 (pdf)). Projektet kan också dra nytta av resultaten av ett antal komparativa forskningsprojekt och kartläggningar genomförda av bl.a. Europarådet och EU-kommissionen om familjepolitik i Europa.

Uppdraget definieras och avgränsas till att betrakta “familjepolitik” i första hand som välfärdsstatens småbarns- och föräldrapolitik, men också som samlivspolitik mer generellt. Enligt uppdraget skal familjepolitiken betraktas ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta definieras med utgångspunkt i den gängse nordiska modellen med delat föräldraansvar för såväl försörjning som barnomsorg (“dual earner”-“dual carer”).

NIKK presenterade en muntlig rapport vid en konferens som NMR arrangerade i Mariehamn, Åland, 23-24.11.2006.

Projektet avslutas hösten 2008. Under 2009 utkom två publikationer i NIKK:s publikationsserie, Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor och Kvoter, valgfrihet,fleksibilitet. Indre spenninger i den nordiske familiepolitikken


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet