Nolltolerans mot könsrelaterat våld

Trafficking och våld i nära relationer är akuta samhällsproblem som bäst bekämpas genom internationellt samarbete. Därför är nolltolerans mot könsrelaterat våld ett prioriterat tema för Nordiska ministerrådets jämställdhetsarbete. Nedan beskrivs några av Nordiska ministerrådets aktiviteter inom ramen för temat nolltolerans mot könsrelaterat våld.

Riskbedömning vid parrelationsvåld

Frågor som rör mäns våld mot kvinnor är högaktuella i Norden, men länderna utgår delvis från olika metoder vid riskbedömningar. Därför initierade Nordiska ministerrådet projektet Riskbedömning vid parrelationsvåld, med fokus på erfarenhetsutbyte mellan länderna.

ill_domare_226x320px_Emma_HanquistInom ramen för projektet har representanter från ansvariga myndigheter i de nordiska ländena träffats och diskuterat vidareutveckling av riskbedömningsmetoder. Projektet har särskilt synat multiprofessionell samverkan och utvecklandet av ”stödpersoner” för de som utsätts för våld i nära relationer. Satsningen leds av Institutet för hälsa och välfärd i Finland i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Sverige samt Justisdepartement och Helsedirektoratet i Norge. Projektets slutrapport publiceras i slutet av februari.

Expertseminarium om könsrelaterat våld

Nordiska erfarenheter kring könsrelaterat våld kommer att diskuteras vid ett expertseminarium om könsrelaterat våld på Island den 25 september 2014. Vid seminariet kommer bland annat projektet Riskbedömning vid parrelationsvåld att lyftas som exempel.

Samarbete i Nordens närområde

I arbetet mot könsrelaterat våld har de nordiska länderna nära samarbeten med andra länder i närområdet. Ett sådant exempel är Zero tolerance for gender based violence. Den satsningen har utformats av Nordiska ministerrådets kontor i St. Petersburg i syfte att möjliggöra kunskapsutbyte mellan Ryssland och de nordiska länderna.

Inom arbetet mot könsrelaterat våld pågår också samarbete med de baltiska länderna. Under år 2014 kommer de nordiska och de baltiska länderna att organisera en konferens med särskilt fokus på våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Konferensen riktar sig till experter och ska öka medvetenheten om sexuella övergrepp som ett allvarligt brott och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. År 2014 kommer det, inom samarbetet med de baltiska länderna, också att hållas ett seminarium om trafficking med särskilt fokus på efterfrågan.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet