Etnicitet och mångfald i jämställdhetspolitiken

Jämställdhetsministrarna i Norden vill säkra mångfald, jämställdhet och fullt deltagande av kvinnor och flickor och män och pojkar oavsett etnisk och kulturell bakgrund för att uppnå likabehandling och jämställdhet.

Konferens om framtidens jämställdhetspolitik

Jämställdhet och mångfald var ett fokusområde under den tvärnordiska konferensen om framtidens jämställdhetspolitik som hölls av det danska jämställdhetsministeriet i oktober år 2013. Vid konferensen diskuterades bland annat huruvida jämställdhetsbegreppet ska ses som en separat fråga eller som en del i det bredare mångfaldsbegreppet.
Läs vår nyhetstext från konferensen.

Expertseminarium om social kontroll i könskonservativa miljöer

Inom ramen för temat Kön, etnicitet och mångfald hölls i maj 2013 ett nordiskt expertseminiarium om ungas situation i könskonservativa miljöer. Deltagarna konstaterade att det behövs ökad kunskap på området och att erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna är viktigt. Vid seminariet betonades att social kontroll i grunden handlar om brott mot universella mänskliga rättigheter. Experterna påtalade bland annat behovet av komptensutveckling hos lärare och journalister, platser för utsatta ungdomar att mötas på och ökad synlighet för de positiva förändringar som faktiskt sker.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet