För ett jämställt arbetsliv

I internationell jämförelse har de nordiska länderna en hög andel förvärvsarbetande kvinnor, men fortfarande deltar kvinnor och män inte i arbetslivet på lika villkor. Arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad och löneskillnaderna mellan kvinnor och män består. Bägge dessa faktorer påverkar kvinnors och mäns makt att forma samhället och sina liv. Därför har Nordiska ministerrådet valt att fokusera på arbetsmarknaden som ett prioriterat område i jämställdhetsarbetet under åren 2011-2014. Nedan beskrivs några av Nordiska ministerrådets aktiviteter inom ramen för temat arbetsmarknad.

Deltid i Norden

ill_forstoringsglas_280x304px_Emma_HanquistEn utmaning i arbetet för en jämställd arbetsmarknad är att kvinnor i Norden arbetar deltid i större utsträckning än män. Mot den bakgrunden har Nordiska ministerrådet initierat Deltid i Norden, ett tvåårigt projekt som leds av NIKK.

Skillnaderna i arbetstid påverkar de ekonomiska möjligheterna för kvinnor och män på individuell nivå, men det påverkar också jämställdheten på arbetsmarknaden i vidare mening. Mönstret att kvinnor jobbar deltid och är hemma med barn i större utsträckning än män kan till exempel påverka hur arbetsgivare ser på kvinnor respektive män vid rekrytering.
Hösten år 2013 presenterades resultaten från projektet Deltid i Norden med en konferens i Stockholm. I slutet av året kom också rapporten Part Time Work – Gender and Economic Distribution in the Nordic Countries. I den presenteras statistik över andelen deltidsarbetande kvinnor och män i de olika länderna. I Norge arbetar 36 procent av de sysselsatta kvinnorna i åldern 25-64 år deltid, visar rapporten. Det är den högsta siffran i Norden. Bland män är deltidsarbete ovanligt i alla de nordiska länderna.

NIKK följer upp arbetet med Deltid i Norden under år 2014, med fokus på att ge förklaringar till varför mönstren skiljer sig åt mellan kvinnor och män. I denna andra fas kommer projektet också att berätta om insatser som har gjorts av arbetsmarknadens parter och i politiken. Resultatet presenteras i en rapport och med en slutkonferens i Reykjavik den 12 november 2014.

Samverkan för minskat lönegap

Lika lön för lika arbete är ännu inte verklighet i Norden. Dessutom värderas det arbete som traditionellt har utförts av kvinnor fortfarande lägre än det arbete som traditionellt har utförts av män. Under det Norska ordförandeskapsåret 2012 upprättade Nordiska ministerrådet ett nätverk som arbetar med att kartlägga och utväxla kunskap kring hur de nordiska länderna tacklar frågan om löneskillnader mellan kvinnor och män.

Nordiska ministerrådet har lyft fram lönegapet mellan kvinnor och män som en av indikatorerna för hållbar utveckling. År 2011 tjänade kvinnor i Norden i snitt omkring 15-16 procent minde än män. I Finland är gapet något större, omkring 19 procent, visar statistik från Norden Statbank.

Konferens om löneskillnader

Under år 2014 synliggörs frågan om löneskillnader mellan kvinnor och män med en konferens i Reykjavik den 13 november. Syftet är att granska olika åtgärder som har vidtagits för att minska lönegapet och lyfta fram goda exempel.

Jämställdhet på arbetsmarknaden i Västnorden

De unika förutsättningarna i Västnorden gör att regionen står inför särskilda utmaningar vad gäller jämställdhet inom familjeliv och arbetsliv. Utmaningarna i Västnorden uppmärksammas med en konferens på Färöarna i maj 2014.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet