Prioriteringar

Målsättningen för det nordiska jämställdhetssamarbetet under programperioden 2019–2022 är att bidra till ett effektivt jämställdhetsarbete i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och att höja kunskapen om jämställdhet i Norden bland medborgare, parlamentariker och regeringar samt i Nordiska ministerrådets egna organ och projekt. Nordiska samarbetsprogrammet för 2019-2022 finns att läsa i sin helhet här.

Samarbetsprogrammet för jämställdhet har följande fokus:

Framtidens arbetsliv och tillväxt

  • Kvinnor och män ska ha lika möjligheter på framtidens arbetsmarknad.
  • Könsuppdelade utbildningsval som banar väg för en könssegregerad arbetsmarknad måste motverkas.
  • Kvinnor och män i Norden delar det obetalda omsorgsarbetet för hem och barn. Detta är en nyckel för lika möjligheter att delta på arbetsmarknaden och för att säkra en jämställd framtida arbetsmarknad.

Välfärd, hälsa och livskvalitet

  • Kvinnor och män ska lika tillgång till god hälsa, vård och omsorg och bemötas på lika villkor i hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen.
  • Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika möjligheter i det offentliga rummet och lika rätt till kroppslig integritet. Sexuella trakasserier och kränkningar, negativa kroppsideal och stereotypa framställningar av kvinnor och män ska motverkas.
  • Nolltolerans för könsrelaterat våld. Konstruktiva och effektiva metoder som kan stoppa det könsrelaterade våldet i Norden ska utvecklas.

Makt och inflytande

  • Kvinnor och män har samma möjlighet till inflytande och makt. Män och pojkar ska uppmuntras att delta i arbetet för jämn makt- och resursfördelning i samhället.
  • Jämställt ledarskap med fler kvinnor på ledande positioner ska eftersträvas.

Jämställdhetsarbete med fokus på män och maskuliniteter

  • Involvera pojkar och män i arbetet med jämställdhet och utmana begränsande normer och könstereotyper.

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet