Sveriges ordförandeskap 2018

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2018 var Sverige ordförandeland.

På jämställdhetsområdet baseras ordförandeskapets arbete på programmet Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden: Samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2015–2018.

Sveriges program för jämställdhet 2018 hittar du här.

Inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet fokuserade det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 på:

• Män och jämställdhet
• Förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
• Jämställdhetsintegrering

Bård: Norge


Projekt och arrangemang 2018


GENOMFÖRT: Konferens om etableringen på arbetsmarknaden

Kvinnor i de nordiska länderna har ett högt arbetskraftsdeltagande. Samtidigt är sysselsättningsgraden lägre för kvinnor, och i synnerhet för utrikes födda kvinnor, än för män. Under våren 2018 anordnas en konferens om etableringen på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på utrikes födda kvinnor.
Datum: 12-13 april.

GENOMFÖRT: Nordic Gender Effect at Work
Genom det nordiska statsministerinitiativets delprojekt Nordic Gender Effect at Work riktas fokus mot de globala utmaningarna för att nå jämställdhet och skapa anständiga arbetsvillkor för alla.
Läs mer här.

GENOMFÖRT: Internationell konferens på temat maskulinitet
Sverige arrangerar 2018 en internationell konferens om män och jämställdhet på temat maskulinitet, ICMEO- International Conference on Men and Equal Opportunities in Stockholm.
I anslutning till konferensen hålls ett möte mellan de nordiska och baltiska jämställdhetsministrarna.
Datum: 15–16 maj 2018

GENOMFÖRT: Nordisk studie för jämställda pensioner
Ojämlikt arbetskraftsdeltagande bidrar till lönegapet, vilket i sin tur leder till skillnader mellan kvinnors och mäns pensioner. Under ordförandeskapet kommer Sverige att ta initiativ till en nordisk studie som ska ligga till grund för ett fortsatt arbete för jämställda pensioner.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet