Norges ordförandeskap 2017

2017: NorgeOrdförandeskapet i Nordiska ministerrådet, roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2017 var det Norge som var ordförandeland.

På jämställdhetsområdet baserades ordförandeskapets arbete på programmet Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden: Samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2015–2018.

Programmet Likestilt Norden kommer i korthet här nedan.

Norges fyra huvudsakliga prioriteringar för jämställdhet 2017:

Arbete mot våld

Under 2016 riktade det finska ordförandeskapet in sig på god praxis och lösningar för att bryta våldsspiralen i nära relationer. Norge tog arbetet vidare med ett projekt som handlade om implementeringen av Istanbulkonventionen. Projektet granskade hur de nordiska länderna implementerar ett urval av förpliktelserna i Istanbulkonventionen. Det handlade både om arbetet med att förebygga könsrelaterat våld, och om vilket skydd och stöd som ges till våldsutsatta.
Projektet presenterades på en nordisk konferens om våld som Norge arrangerade 29-30 november.

Att bekämpa hatyttringar

Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i de nordiska länderna. Att kommentarsfält fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är ett demokratiproblem, då det riskerar att tysta röster i det offentliga rummet. Frågan har uppmärksammats under både det danska och finska ordförandeskapet och Norge arbetade vidare med frågan under 2017. Ett problem är att lagstiftningen i de nordiska länderna inte är uppdaterad på området. Den 21-22 juni anordnade Norge en nordisk konferens på temat för att presentera en kartläggning av lagstiftningen på området. Det utvecklades också ett informationsmaterial som riktar sig till ungdomar mellan 10 och 18 år i de fem nordiska länderna.

Jämställdhet i arbetslivet

I Norden yrkesarbetar kvinnor i nästan lika hög grad som män. Samtidigt finns det flera utmaningar kvar, som gör att Norge väljer att prioritera arbetet för ett jämställt arbetsliv under året.
Arbetet för jämställdhet i arbetslivet inledde ordförandeåret i och med konferensen “Framtidens arbeitsliv”

Jämställdhet i arbetslivet är även huvudtema för FN:s kvinnokommission i New York 2017 och frågan diskuterades i en offentlig paneldebatt med de nordiska jämställdhetsministrarna.

Män och jämställdhet

Satsningar på män och jämställdhet stod också på Norges agenda. Mer specifikt lyftes diskussioner som handlar om män och hälsa, män och utbildning och män och mansroller.

 

Projekt och arrangemang 2017

Bård: Norge

GENOMFÖRT: Prosjektrapport og nordisk konferanse

Tid: 29.-30. november 2017

29.-30. november 2017 arrangerer Norge en felles nordisk konferanse der resultatene blir presentert og diskutert. Istanbulprojektet skal resultere i en rapport som beskriver, sammenligner og analyserer de tiltakene som er iverksatt i de nordiske landene.

I 2017 vil Norge gjennomføre prosjektet ”De nordiske landenes implementering av Istanbulkonvensjonen”. Prosjektet skal se på hvordan de nordiske landene implementerer et utvalg forpliktelser når det gjelder arbeidet for å forebygge vold i nære relasjoner i de nordiske land og hvilken beskyttelse og støtte som gis til utsatte for vold?
Formålet med prosjektet er å lære av hverandres arbeid, utvikle og forbedre innsatsen. Det er viktig å dele erfaringer med andre land i Europa.

 

GENOMFÖRT: Konferanse om hatefulle ytringer

Tid: Onsdag 21. juni 2017
Sted: Stavanger

Menn rammes i noe større grad enn kvinner for hat og trusler når de deltar i samfunnsdebatten på sosiale medier. Samtidig er hatytringer mot kvinner i større grad rettet mot kjønn, seksualitet og utseende. Forskning tyder på at kvinner endrer sin deltakelse i samfunnsdebatten på grunn av hatytringer. Det er derfor nødvendig å bekjempe hatefulle ytringer slik at vi sikrer at alle deltar i det offentlige ordskiftet.

 

Norge skal arrangere en større internasjonal konferanse om hatefulle ytringer, onsdag 21. juni 2017 i Stavanger. Formålet er å presentere kunnskap om temaet og erfaringer fra arbeid mot hatefulle ytringer. Mer info här.

 

GENOMFÖRT: Framtidens arbeidsliv/The Future of Employment

Tid: tirsdag 7. til onsdag 8. februar 2017.
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo, Norge

På konferansen deltar partene i arbeidslivet, næringslivet, fagsentre og akademia, sivilsamfunn, embetsverk og politikere for å diskutere likestilling i arbeidslivet:

•Hvordan kommer vi i mål med likestilling i arbeidslivet?
•Er likestilling i arbeidslivet et lederansvar?
•Hvordan styrke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet?
•Hvordan kan vi bryte kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg?
•Hvordan kan vi bidra til økt likestilling i arbeidslivet internasjonalt?

For å svare på disse og flere andre spørsmål har vi invitert politikere, partene i arbeidslivet, næringslivstopper, forskere, praktikere og sivilt samfunn.

Språk: Konferansen vil i hovedsak foregå på skandinaviske språk, dels på engelsk. Det vil bli tilbud om oversettelse til/fra skandinavisk-engelsk under hele konferansen.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet