Finlands ordförandeskap 2016

Finland 20162016 var Finland ordförandeland i Nordiska ministerrådet och inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet fokuserade de på arbetet mot könsbaserat våld, främjandet av jämställdhet i media och könsperspektiv inom hälsa.

Följande projekt genomfördes under ordförandeskapsåret på dessa teman:

 

Nu räcker det! Nordiska modeller för att få slut på våld i nära relationer

Projektet syftade till att utreda praxis när det gäller att bryta våldsspiraler inom nära relationer och beskrevs på följande vis:

“I Norden används olika arbetsmetoder som fokuserar på förövaren i syfte att få slut på våldet. Projektet ska samla in och presentera verktyg och modeller som idag är i bruk på olika håll i Norden och som specifikt riktar sig till våldsförövare, såväl kvinnor som män. Inom projektet kommer även information samlas in om exempelvis vilka teorier som modellerna baserar sig på, hur urvalet av deltagare i de olika modeller gjorts samt vilka aktörer som bedriver verksamhet av det här slaget i Norden. Utifrån tillgängliga evalueringar studeras och jämförs de olika modellerna, varvid såväl deras starka som svaga sidor redovisas i rapporten.”

Ansvarig för verkställandet av projektet var Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) i Finland.

De genomförde en konferens i december 2016 där utredningens resultat presenterades och diskuterades. Rapporten kan läsas och laddas ned här

Läs NIKKs nyhet om konferensen här

Jämställdhet och media

Projektet satte fokus på kvinnor och män i media inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetets övergripande tema det offentliga rummet. Syftet med projektet beskrevs så här:

“Inom ramen för projektet samlas information in om hur kvinnor och män syns i media, och hur könsdiskriminerande och kränkande reklam regleras i de nordiska länderna. Omfattande forskning visar en skev representation mellan kvinnor och män i media och en skevhet i vem som gör och förmedlar nyheter i Norden. Dessutom är andelen kvinnors på beslutsfattande positioner i media lägre än andelen män, och kvinnor är underrepresenterade både som experter och som föremål för nyheter. Snäva mediebilder av kvinnor och män, stränga krav på kropp, utseende och konkurrenskraftigt beteende samt tilltagande sexualisering av det offentliga rummet ger flickor och pojkar ett begränsat register av förebilder. Projektet syftar till att öka kunskapen om frågan i ett nordiskt perspektiv samt utmanar till en förändring på fältet. I samband med projektet arrangeras event för att diskutera och sprida information om frågan. Resultaten från projektet ska publiceras i Nordiska ministerrådets rapportserie TemaNord.”

Inom ramen av projektet arrangerades seminariet ”Freedom of speech and gender equality – time for news media to step up!” den 2 maj 2016 i Helsingfors. Seminariet var ett nordiskt sidoevenemang till World Press Freedom Day 2016.

Rapporterna kommer finnas tillgängliga för nedladdning inom kort.

Könsstympning av flickor som mänskorätts- och jämställdhetsfråga

Förbundet för Mänskliga Rättigheter arrangerade en nordisk konferens och ett expertseminarium på temat ”Könsstympning av flickor som människorätts- och jämställdhetsfråga” den 13 – 14.10.2016 i Helsingfors.

Enligt EU-parlamentet (2012) lever ungefär en halv miljon flickor och kvinnor som genomgått female genital mutilation/cutting, FGM/C, i Europa. Konferensen lyfte fram så väl betydelsen av attitydförändringar i samfund där traditionen utövas, som vikten av metoder och professionellt arbete för att förebygga FGM/C och stötta dem som utsatts för FGM/C.

Evenemangets första dag var öppen för allmänheten och programmet bestod av föredrag av nordiska och utländska experter, en nordisk tjänstemannapanel och tal av representanter för samfund där traditionen utövas. Den andra dagens seminarium var riktat till medlemmar av det nordiska Foko-nätverket (Forskning om kvinnlig omskärelse) och behandlade aktuella frågor kring forskning, åtgärdsprogram och organisationsverksamhet.

Konferensen hoppas ha ökat det nordiska kunskapsutbytet om forskning, lagstiftning, myndigheters och professionellas verksamhet, politiska program, samt arbetet för attitydförändring. Konferensen lyfte också myndigheters förmåga att ta upp saken och på så sätt få vetskap om barn i farozonen eller om redan genomförda könsstympningar.

Evenemanget riktade sig främst till nordiska forskare, professionella, myndigheter, aktörer i medborgarorganisationer, beslutsfattare samt till kvinnor och män med invandrarbakgrund som berörs av traditionen att utöva FGM/C.

Läs NIKKs nyhet om konferensen

Norden – en gemensam marknad för människohandel

Nordiska ministerrådet har utarbetat ett nytt, tvärsektoriellt program mot människohandel som kan vidareföra och utveckla ministerrådets bidrag till insatsen mot människohandel i de nordiska länderna samt i Nordens närområden.

En stor utmaning för arbetet mot människohandel i de nordiska länderna är fortfarande olika myndigheters svårigheter att identifiera människohandel. Också kunskapen om människohandelns karaktär som ett allvarligt brott är fortfarande mycket begränsad.

Tillsammans med den nordiska barn- och ungdomskommittén och det nordiska ministerrådet för lagsamarbete arrangerades därför en konferens för att diskutera och utbyta erfarenheter om olika former av människohandel i ett nordiskt perspektiv. Konferensen fokuserade särskilt på människohandel av barn och unga för sexuella ändamål och rättsliga processer. Konferensen hölls i Helsingfors i den 26 oktober.

Projektet koordinerades av diskrimineringsombudsmannen i Finland.

Läs NIKKs nyhet om konferensen

Hälsa, vård och jämställdhet

Projektet hade fokus på hälsa och vård ur ett jämställdhetsperspektiv. Det tog utgångspunkt i Ministerråden för jämställdhet och social- och hälsopolitiks nordiska samarbete kring frågor som berör kvinnors och mäns (i alla åldrar) och flickors och pojkars hälsa. Under ett seminarium på Åland i juni diskuterade experter, forskare, ämbetsmän och politiker hur jämställdhet inom vården i Norden bättre kan säkerställas i framtiden.

Välmående Norden 2020

I samarbete med de nordiska ministerråden social- och hälsopolitik, kultur, utbildning och forskning samt arbetsliv genomför Ministerrådet för jämställdhet det treåriga projektet Välmående Norden 2020 – Ett innovativt och öppet Norden med välmående människor 2020 – lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete. Projektet startades upp under Finlands ordförandeskap.

I projektet utarbetas en jämförande beskrivning av de nordiska välfärdssamhällenas utveckling och vinster samt eftersträvandet till förnyelse. Målet är att skapa förutsättningar för att reformera och vitalisera det nordiska välfärdspolitiska samarbetet samt att göra den nordiska modellen synlig internationellt.

Jämställdhet ses som en av de viktigaste värderingarna i de nordiska samhällena och välfärdsmodellerna. Könsperspektivet kommer därför att integreras i alla relevanta utredningar och aktiviteter i samband med projektet.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet