Filmer

The Nordic Gender Effect at Work: Ledarskap och lika villkor på arbetsplatsen

Vi har kommit långt i Norden när det gäller lika villkor på arbetsplatsen. Samtidigt har vi fortfarande flera utmaningar kvar, som löneskillnader mellan kvinnor och män, få kvinnor i ledande positioner och fördelning av hushållsarbete.

The Nordic Gender Effect at Work: Flexibla arbetsarrangemang

Flexibla arbetsarrangemang gör det möjligt för föräldrar att kombinera jobb med familjeliv. I Norden finns en stark tradition av framförhandlade rättigheter för arbetstagare, som regler för arbetstid och semester, vilket innebär trygghet i arbetslivet. Detta har lagt grunden för att det idag är fler företag i Norden än genomsnittet i Europa som erbjuder flexibla arbetstider.

The Nordic Gender Effect at Work: Subventionerad barnomsorg för alla

Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. Ett utmärkande drag för den nordiska barnomsorgen är att den är till för alla – oavsett familjens ekonomi eller koppling till arbetsmarknaden. Verksamheterna har kvalificerad personal och kännetecknas av ett samspel mellan omsorg och lärande.

The Nordic Gender Effect at Work: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

I alla nordiska länder har båda föräldrarna rätt till betald föräldraledighet. Ett jämt uttag har varit en politiskt prioriterad fråga, inte minst för att främja jämställdhet i hemmet och på arbetsmarknaden. Resultatet av reformerna är tydliga: papporna i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen, även om det är långt kvar till ett jämnställt uttag mellan kvinnor och män.

NIKK talks to Reform about gender equality in the Nordics

Are Saastad företräder Reform, ett norskt jämställdhetscenter för män. De nordiska länderna har kommit långt i sitt arbete för jämställdhet. I denna film berättar Are om några av satsningarna i de olika nordiska länderna.

Musik: My love / ShadyDave / Freesound

 

NIKK talks to Reform about men and gender equality

Hedda Hakvåg är Senior Advisor på Reform, ett norskt resurscenter för män, som har fått medel från den nordiska jämställdhetsfonden. NIKK har pratat med Hedda om de största utmaningarna kring män och jämställdhet.

 

Rural realities in the Nordic countries

Kvinnor flyttar från Nordens glesbygdsområden till städerna, vilket gör att en majoritet av invånarna på landsbygden är män. Denna utmaning liksom strategier för att få bukt med ojämställdheten lyfte Nordiska ministerrådet, med hjälp av NIKK, under FN:s kvinnokommissions årliga möte i New York 2018. NIKK har producerat denna film som illustrerar problem och möjliga lösningar utifrån en nordisk kontext. Kartorna i filmen har tagits fram av Nordregio.

 

Nordiskt samarbete om könsdiskriminerande reklam

Könsstereotypa framställningar av kvinnor och män i det offentliga rummet motverkar målet om ett jämställt samhälle. Könsdiskriminerande reklam skapar snäva mediebilder av kvinnor och män samt att den tilltagande sexualiseringen av det offentliga rummet ger flickor och pojkar ett begränsat register av förebilder.Trots det råder i stort sett straffrihet för företag som använder könsdiskriminerande marknadsföring i Norden. Därför har tre nordiska organisationer bestämt sig för att samarbeta. Tillsammans uppmanar de allmänheten att vara ”watch dog” och anmäla sexistisk reklam.

 

Nordiskt samarbete om hat och hot på nätet

Hot, hat och sexistiska inlägg gör att många röster riskerar att tystna. Kvinnliga journalister är särskilt utsatta. Faktum är att var tredje kvinnlig ledarskribent, krönikör, chefredaktör och kommentator funderar på att sluta, på grund av hot och hatyttringar. Det är ett hot mot den offentliga debatten och därmed mot hela demokratin. I ett pågående fondprojekt samarbetar för första gången nordens alla ”diskrimineringsombudsmän” för att sätta stopp för näthatet.

 

Nordiskt samarbete om jämställdhet i nyhetsmedier

Medier spelar en central roll i att återspegla samhällets diversitet. Samtidigt visar forskning att det finns en obalans i vem som förmedlar och gör nyheter. Idag domineras nyhetsmedier av män – även i Norden. Dessutom ser kvinnors synlighet i nyhetsmedia ut att minska snarare än öka. Denna kunskap bör spridas så att fler redaktioner får upp ögonen för obalansen och vem som egentligen får komma till tals i nyheterna. Det lyft i filmen nedan:

 

Nordic Gender Equality Fund

Genom Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdheten. Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Vi hittar gemensamma lösningar och lär av varandra. NIKK förvaltar fonden på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

 


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet