Kartor

I Norden bor det flest kvinnor i städerna, medan andelen män är högst på glesbygden. För att synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna har NIKK tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution for regionalforskning, tagit fram kartor som visar på tillgången till utbildning, arbete och omsorg på kommunnivå.

 

Den demografiska försörjningskvoten

För att mäta försörjningskvoten i ett samhälle brukar man titta åldersstrukturen i befolkningen. Denna karta visar hur stor del av invånarna som är 65 år ...

Förändringar i befolkningsmängd över tid

Kartan visar hur befolkningsmängden i olika delar av Norden har förändrats under åren 2007-2017. Här framgår att befolkningen minskar i stora delar av Sveriges och ...

Könsuppdelning på arbetsmarknaden, offentligt anställda

I den offentliga sektorn är det kvinnor som dominerar. Denna karta visar antalet kvinnor per 100 män anställda i den offentliga sektorn. Här framgår att ...

Könsuppdelning på arbetsmarknaden, privat anställda

Arbetsmarknaden i Norden är könssegregerad. Majoriteten av kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn, medan majoriteten av männen är sysselsatta inom den privata sektorn. Denna karta ...

Tillgång till förlossningsvård

Denna karta visar alla kommuner där det finns minst ett sjukhus eller en förlossningsklinik där kvinnor födde barn under 2016. Här framgår även hur stor ...

Representation utifrån kön i kommunfullmäktige, 2017

I Norden är männen fler på de beslutsfattande positionerna på kommunal nivå. Denna karta visar den sneda könsfördelningen bland kommunfullmäktigeledamöterna. Här framgår hur många kvinnliga ...

Utbildningsinstitutioner samt nivå

Kartan visar tillgången till utbildningsinstitutioner i Norden. Här framgår också att kvinnors utbildningsnivå varierar beroende på bostadsort. Det går att se ett tydligt samband mellan ...

Utbildningsnivå för kvinnor och män

Utbildningsnivån är högre bland kvinnor än bland män i Norden. Kartan visar den procentuella skillnaden mellan könen när det gäller högskoleutbildning, nedbrutet på kommunal nivå. ...

Sysselsättningsnivå för kvinnor och män

De nordiska länderna är ledande i Europa när det gäller andelen kvinnor som lönearbetar. Trots detta är det fortfarande fler män som jobbar i så ...

Andel kvinnor och män i arbetsför ålder

I alla nordiska länder är andelen arbetsföra män fler än andelen kvinnor – samtidigt finns geografiska skillnader. Av kartan framgår att klyftan är större på ...

Andelen män och kvinnor i olika områden i Norden

Denna karta visar könsbalansen för befolkningen i Norden. Mer specifikt synliggörs hur många kvinnor det går per 100 män nedbrutet på kommunnivå. I dag är ...

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet