Norge

Norges jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhetspolitisk organisering i Norge idag
Jämställdhetsintegrering i Norge
Jämställdhetsarbete i Norge – en bakgrundBård: Norge

Norges jämställdhetspolitiska mål

Jämför med | Danmark | Finland | Färöarna | Grönland | Island | Sverige | Åland |

Den norska jämställdhetspolitiken har som mål att alla ska ha lika möjlighet och frihet att göra egna val, oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsförmåga och sexuell orientering.

Regeringen strävar efter en jämställdhetspolitik som undanröjer hinder för kvinnor och mäns valfrihet. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter och rättigheter, och samhället ska göra det möjligt för flickor och pojkar, kvinnor och män att använda sina rättigheter.

Regeringen Solberg lade i oktober 2015 fram förslaget ”Likestilling i praksis. Like muligheter for kvinner og menn” för Stortinget. Förslaget rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Här lyfts jämställdhetsutmaningar på centrala områden som uppfostran och utbildning, sysselsättning, skydd mot våld och övergrepp, näringsliv, hälsa och Norges internationella insatser för jämställdhet.

Till toppen av sidan

Jämställdhetspolitisk organisering i Norge idag

Jämför med  | Danmark| FinlandFäröarna | GrönlandIsland | Sverige | Åland |

Den norska regeringens jämställdhetspolitik leds av ministern på departementet för barn och jämställdhet (Barne- og likestillingsdepartementet, BLD) som också är det övergripande ansvariga departementet för jämställdhetsfrågor. Departementet samordnar och utvecklar regeringens gemensamma jämställdhetspolitik.

BLD vägleder andra departement i deras arbete med jämställdhet. Den avdelning på departementet som ansvarar för Norges jämställdhetspolitik (Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen) är uppdelad i tre sektioner.

På departementet för barn och jämställdhet finns en myndighet för barn-, ungdoms- och familjefrågor där jämställdhet och icke-diskriminering ingår idag (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir). Bufdir ska arbeta för att främja jämställdhet och förhindra diskriminering på grund av kön, funktionalitet, etnicitet, livsåskådning, sexuell orientering, könsuttryck och könsidentitet.

Norges ombud för jämställdhet och mot diskriminering (Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)) har till uppgift att främja jämställdhet och bekämpa diskriminering. Det görs bland annat genom att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och genom att agera pådrivande för jämställdhet. LDO ansvarar även för att säkerställa att norsk lagstiftning och dess implementering förespråkar jämställdhet och upprätthåller förbud mot diskriminering i linje med internationella avtal. De arbetar med sju diskrimineringsgrunder, varav kön är en. LDO är en autonom enhet, men administrativt inordnat under departementet för barn och jämställdhet. En oberoende instans (Likestillings- og diskrimineringsnemnda) hanterar klagomål och överklaganden som rör ombudets rekommendationer.

Regeringen stödjer regionala jämställdhetspolitiska åtgärder, delvis genom subventioner från staten. Detta gäller ”KUN – Senter for kunnskap og likestilling” och “Likestillingssenteret”. Dessutom får ”Senter for likestilling” vid universitetet i Agder projektbidrag. Dessa bidrar till att säkerställa jämställdhetsintegrering i regional planering och utveckling.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsintegrering i Norge

Jämför med | Danmark | Finland |Färöarna | GrönlandIsland | Sverige | Åland |

Jämställdhetsintegrering har sedan början av 1990-talet varit en del av norsk jämställdhetspolitik, med grund i lagen om jämställdhet från 1978 som klargör att jämställdhet ska integreras i alla politikområden. Centrala delar av regeringens jämställdhetsintegrering inkluderar aktivitets- och rapporteringsskyldigheter för statliga myndigheter, offentlig verksamhet, arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer som fastställts i jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen.

Varje departement inom regeringen ansvarar för att säkra jämställdhetsintegrering inom sitt sakområde.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsarbete i Norge – en bakgrund

Jämför med | Danmark | FinlandFäröarna | Grönland | Island | Sverige | Åland |

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

Sedan slutet av 1950-talet har norska regeringar och myndigheter samarbetat med arbetsmarknadens parter och organisationer för jämställdhet för att utveckla jämställdhetspolitiken. År 1959 etablerades ett råd för lika lön (Likelønnsrådet) som bestod av företrädare för regeringen och arbetsmarknadens parter och som arbetade för att främja en jämställd löneutveckling. År 1972 ersattes rådet för lika lön med ett råd för jämställdhet (Likestillingsrådet), som fortsatte arbetet med att främja jämställda löner och fungerade som rådgivande och samordnande organ för jämställdhetsfrågor. Under 1970-talet stärktes institutionaliseringen av norsk jämställdhetspolitik. Under år 1978 införde Arbetarpartiets regering en lag om jämställdhet mellan könen (Lov om likestilling mellom kjønnene) som den norska jämställdhetspolitiken till stor del är baserad på.

Vid upprättandet av en avdelning för familje – och jämställdhetsfrågor (Familie- og likestillingsavdelingen) år 1977, under det dåvarande departementet för konsumentfrågor och administration (Forbruker- og administrasjonsdepartementet), blev jämställdhetsärenden ett eget politiskt ansvarsområde. Det departementet lades ned år 1990, och jämställdhetsärenden behandlades mellan 1991 och 2005 av departementet för barn- och familjefrågor (Barne- og familiedepartementet). År 2006 ersattes departementet för barn- och familjefrågor av ett departement för barn- och jämställdhetsfrågor (Barne- og likestillingsdepartementet) som i sin tur 2010 ersattes av ett departement för barn-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). År 2016 bytte departementet åter namn till Barne- og likestillingsdepartementet.

Lagen om jämställdhet mellan könen reviderades 2005 för att inkorporera paragrafer från FN:s internationella kvinnokonvention (CEDAW) om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor, för att sedan återigen revideras 2009. Lagen om jämställdhet mellan könen omfattar könsdiskriminering, medan en lag om förbud mot diskriminering (Lov om forbud mot diskriminering) från 2005 omfattar diskriminering på grund av etnicitet, nationalitet, härkomst, hudfärg, språk, religion eller annan övertygelse. 2013 antog Stortinget en ny lag om förbud mot diskriminering på grund av sexuell orientering, könsidentitet och könsuttryck. I samband med denna nya lag reviderades också lagen om förbud mot diskriminering.

Ett jämställdhetsutskott (Likestillingsutvalget) har levererat två utredningar, en år 2011 “Struktur for likestilling”, och en år 2012 “Politikk for likestilling”. Dessa två lägger grunden för en enhetlig och kunskapsbaserad jämställdhetspolitik med utgångspunkt i livslopp, etnicitet och klass.

Till toppen av sidan


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet