Island

Islands jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhetspolitisk organisering i Island idag
Jämställdhetsintegrering i Island
Jämställdhetsarbete i Island – en bakgrund
Bård: Island

Islands jämställdhetspolitiska mål

Jämför med | Danmark | Finland | Färöarna | Grönland | Norge | Sverige | Åland |

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att etablera och bevara likvärdig status och lika möjligheter för kvinnor och män, och genom det gynna jämställdhet i alla sfärer av samhället. Målet är också främjande av förtagande på lika villkor oavsett kön.

I sin handlingsplan för jämställdhet, som nu debatteras i riksdagen, har den isländska regeringen specificerat att jämställdhetspolitiken ska fokusera på följande områden under perioden 2016-2019:

  • Den politiska administrationen
  • Arbetsmarknaden – lönegapet mellan kvinnor och män
  • Genus och makt – politisk representation
  • Könsrelaterat våld
  • Utbildning och jämställdhet
  • Män och jämställdhet
  • Internationella aktiviteter

Till toppen av sidan

Jämställdhetspolitisk organisering i Island idag

Jämför med  | Danmark| FinlandFäröarna | GrönlandNorge | Sverige | Åland |

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

Den isländska regeringens jämställdhetspolitik leds av social- och bostadsministern på välfärdsdepartmentet. Departementet rymmer en avdelning med specifikt ansvar för jämställdhet och sysselsättningsfrågor. Varje minister har en jämställdhetsexpert inom sitt departement, med uppgift att arbeta med jämställdhetsintegrering och hantera jämställdhetsfrågor inom departementets sakområden.

Ett center för jämställdhet (Jafnréttistofa), placerat under social- och bostadsministern, ansvarar för det administrativa jämställdhetsarbetet. Centret har som uppgift att se över jämställdhetslagstiftningen och utveckla metoder för att genomföra regeringens jämställdhetspolitik. Centret för jämställdhet arbetar med rådgivning och utbildning i jämställdhetsfrågor för regeringen, myndigheter, allmänheten och övriga aktörer. Centret för jämställdhet arbetar också med att motverka könsstereotyper och könsdiskriminering på arbetsmarknaden.

I Island finns en kommitté som har i uppgift att utreda klagomål med hänvisning till jämställdhetslagstiftningen (Kærunefnd jafnréttismála). Kommittéen består av tre jurister som utnämns av väldfärdsministern. Kommittéens domar är bindande och kan inte prövas av en högre instans.

Nämnden för jämställdhet är en instans som består av representanter från arbetsmarknadens parter och kvinnoorganisationer (Jafnréttisráð). De har en rådgivande roll och arbetar framförallt med att främja jämställdhet i arbetslivet och möjliggöra ett förenande av arbete och familjeliv. Nämnden ansvarar också för organiseringen av ett jämställdhetsforum som äger rum vartannat år. Här diskuteras den nationella utvecklingen på jämställdhetområdet.

På kommunal nivå finns det jämställdhetskommittéer som kartlägger om kvinnor och män har lika rättigheter inom kommunen. Jämställdhetskommittéerna fungerar rådgivande för kommunstyrelserna, överser utvecklingen av jämställdhet och vidtar åtgärder för att säkerställa kvinnors och mäns lika rättigheter.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsintegrering i Island

Jämför med | Danmark | Finland |Färöarna | Grönland | Norge | Sverige | Åland |

Jämställdhetsintegrering, som syftar till att ge de jämställdhetspolitiska målen genomslag på alla politikområden, är en central metod i genomförandet av den isländska regeringens jämställdhetspolitik. I enlighet med lagen om jämställdhet är jämställdhetsintegrering en förutsättning i utformandet av regeringens politik och inom allt beslutsfattande. Jämställdhetsexperter har i uppgift att stärka och utveckla jämställdhetsintegreringen inom varje enskilt departement.

Sedan 2009 arbetar Island systematiskt med jämställdhetsperspektiv på sin budget, så kallat Gender Budgeting. Det innebär att synliggöra budgetens olika könade effekter och omvärdera politiska förslag, utgifter och intäkter i linje med de jämställdhetspolitiska målen.

Centret för jämställdhet (Jafnréttistofa) har sedan 2008 arbetat med att främja jämställdhetsintegrering. Arbetet syftar till att utveckla riktlinjer och implementera aktiviteter kring jämställdhetsintegrering i Island. Det inkluderar utbildning i jämställdhet för personer i ledar- och mellanpositioner på samtliga ministerier, enhetschefer på ministerierna och i kommunerna, samt för ledningen på centrala myndigheter.

Jämställdhetsintegrering ska främjas inom samtliga kommunsektorer och de kommunala jämställdhetskommittéerna ska bidra till att säkerställa jämn representation av kvinnor och män i kommunernas verksamheter.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsarbete i Island – en bakgrund

Jämför med | Danmark | FinlandFäröarna | Grönland | Norge | Sverige | Åland |

I början av 1970-talet initierades och genomfördes flera studier för att utreda jämställdheten bland medborgarna i Island. En studie om mäns och kvinnors löneplacering i banker exponerade löneskillnader mellan kvinnor och män, oberoende av jämnlånga anställningstider. År 1975 publicerades en studie om jämställdhet mellan könen (Jafnrétti kynjanna), som genomfördes av Islands universitet på uppdrag av Alltinget. Studien visade att det trots jämlika juridiska rättigheter för kvinnor och män fanns stora brister i jämställdheten mellan könen.Studien kom att bli en del i startskottet för jämställdhetsarbetet på Island och bidrog till att definiera centrala områden för den kommande jämställdhetspolitiken. 1961 hade lagen om lika lön i arbetslivet antagits, och 1973 följdes den av ett likalönsråd med uppgift att garantera att lagen efterlevs. Institutionaliseringen av jämställdhetspolitiken stärktes av lagen om jämställdhet (1976) som ersatte lagen om lika löner. Lagen reviderades 1985, 1991, 2000 och 2008 för att säkerställa att lagen omfattar alla samhällsområden. Revideringarna stärkte också myndigheters och arbetsmarknadens parters skyldighet att vidta åtgärder för att främja jämställdhet. 2017 antogs en lag om statlig lönecertifiering, vilken innebär att företag och myndigheter som sysselsätter minst 25 personer måste bevisa att de ger kvinnor och män lika mycket betalt för samma arbete.

Jämställdhetsärenden behandlades fram till 2008 av socialdepartementet (Félagsmálaráðherra), som då ersattes av departementet för sociala frågor och social trygghet (Félags- og tryggingamálaráðuneytið). År 2010 slogs departementet för sociala frågor och social trygghet samman med departementet för hälsa och social trygghet för att bilda välfärdsdepartementet, som sedan dess ansvarar för jämställdhetspolitiken.

Till toppen av sidan


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet