Finland

Finlands jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhetspolitisk organisering i Finland idag
Jämställdhetsintegrering i Finland
Jämställdhetsarbete i Finland – en bakgrund

Bård: Finland

Finlands jämställdhetspolitiska mål

Jämför med | Danmark | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

I den finska regeringens jämställdhetsprogram för åren 2016-2019 ingår sex prioriterade områden för landets jämställdhetspolitiska arbete:

  • Jämställdheten i arbetslivet ska främjas
  • Stöd ska ges för att kombinera arbete och familjeliv samt föräldraskap
  • Jämställdheten mellan könen ska främjas inom utbildning och idrott
  • Våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska minskas
  • Mäns välmående och hälsa ska förbättras
  • Jämställdheten mellan könen ska främjas genom politiskt beslutsfattande.

Till toppen av sidan

Jämställdhetspolitisk organisering i Finland idag

Jämför med  | Danmark| Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

Den finska regeringens jämställdhetspolitik leds av familje- och omsorgsministern. Social- och hälsovårdsministeriet är det övergripande ansvariga departementet för samordning av jämställdhetsfrågor.  Jämställdhetsenheten på Social- och hälsovårdsministeriet har som uppgift att utveckla och implementera regeringens jämställdhetspolitik och följa upp reformer av den nationella lagstiftningen. Jämställdhetsenheten representerar Finland internationellt och på EU-nivå vad gäller jämställdhetsarbete. Varje minister är jämställdhetsansvarig för sitt sakområde.

Regeringen införde år 1987 Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, med syfte att öka jämställdheten och förhindra direkt och indirekt könsdiskriminering. I Finland har Jämställdhetsombudsmannen i uppgift att se till att lagen efterlevs. Jämställdhetsombudsmannen övervakar också att könsminoriteters diskrimineringsskydd förverkligas.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig lagtillsynsmyndighet som verkar inom Justitieministeriets förvaltningsområde. De har även till uppgift att ge anvisningar och vara rådgivande i frågor relaterade till lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetarskyddsförvaltningen övervakar diskrimineringsskyddet i både arbetsavtalslagen och jämställdhetslagen.

Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) är en parlamentarisk delegation som etablerades 1972 med uppdrag att följa jämställdhetsutvecklingen i samhället, främja samarbete mellan myndigheter och relevanta aktörer, främja forskning om jämställdhet samt bidra till utveckling av lagstiftning inom jämställdhetsområdet och vidta andra åtgärder för att främja förverkligandet av jämställdhet. TANE verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och har en rådgivande roll inom statsförvaltningen.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden är en självständig instans som överser att jämställdhetslagstiftningen efterlevs och handhar ärenden om jämställdhet som jämställdhetsombudsmannen eller arbetsmarknadens centralorganisationer har tagit upp.

Samtliga statliga myndigheter och kommunala verksamheter har en skyldighet att främja jämställdhet inom alla verksamhetsområden.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsintegrering i Finland

Jämför med | Danmark | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

I början av 1990-talet infördes element av ”gender mainstreaming” eller jämställdhetsintegrering i finsk jämställdhetspolitik och i handlingsplanen för ökad jämställdhet 1997-1999 etablerades jämställdhetsintegrering som en av de centrala strategierna för ökad jämställdhet i Finland.

Alla ministerier ska utreda de centrala utmaningarna gällande jämställdhet inom sitt eget politikområde. Ministerierna ska säkerställa att de strävar efter att fastställa jämställdhetsmål i kommande centrala samhälleliga reformer och spetsprojekt, att könskonsekvenserna bedöms i reformens olika skeden, och att effekterna för jämställdheten mellan könen rapporteras. En analys av könskonsekvenser ska ske vid lagberedningen.  Alla ministerier ska även se till så att information specificerad enligt kön produceras inom deras förvaltningsområden, och att denna information används som grund för beredningsarbete och beslutsfattande. Dessutom ska de garantera en tillräcklig jämställdhetskompetens.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsarbete i Finland – en bakgrund

Jämför med | Danmark | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

År 1972 bildades den parlamentariska Delegationen för jämställdhetsärenden i Finland, som fortfarande fungerar som ett forum för samarbete mellan myndigheter och relevanta aktörer i jämställdhetsfrågor. Den finska regeringens första handlingsplan för jämställdhet täckte perioden 1980-1985. Regeringen införde år 1987 Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, med syfte att förbättra jämställdhet och förhindra direkt och indirekt könsdiskriminering. I samband med införandet av Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män tillsattes tillsynsmyndigheter, Jämställdhetsombudsmannen och Jämställdhetsnämnden. I en revidering av lagen 1995 bestämdes att statliga utredningar, kommuner, offentliga myndigheter och statliga företag ska ha en jämställd sammansättning av kvinnor och män, följt av en revidering år 2005 som bland annat gav myndigheter en lagstiftad skyldighet att i all sin verksamhet främja jämställdheten mellan kvinnor och män på ett målinriktat och planmässigt sätt samt skapa och befästa sådana förvaltnings- och tillvägagångssätt som säkrar främjandet av jämställdheten mellan kvinnor och män vid beredningen av ärenden och i beslutsfattandet. Framför allt skall de förhållanden ändras som hindrar att jämställdhet uppnås. År 2001 infördes Arbetsavtalslagen med bestämmelser om diskrimineringsförbud, och år 2004 Lagen om likabehandling som omfattar övriga former av diskriminering. Jämställdhetsärenden behandlas sedan år 1980 av Social- och hälsovårdsministeriet.

Till toppen av sidan


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet