Färöarna

Färöarnas jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhetspolitisk organisering på Färöarna idag
Jämställdhetsintegrering på Färöarna
Jämställdhetsarbete på Färöarna – en bakgrund

Bård: Färöarna

Färöarnas jämställdhetspolitiska mål

Jämför med | Danmark | Finland | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

Det övergripande målet med den färöiska jämställdhetspolitiken är att arbeta för att skapa attitydförändringar för att säkerställa att kvinnor och män ges samma möjligheter att forma sina liv.

Visionen är att Färöarna blir ett ”jämställdhetssamhälle” (ligestillingssamfund) där män och kvinnor har samma möjligheter till att delta och ta ansvar i alla delar av samhället som likställda parter.

Till toppen av sidan

Jämställdhetspolitisk organisering på Färöarna idag

Jämför med  | Danmark| Finland | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

Socialministern i Färöarnas självstyrande regering ansvarar för jämställdhetsfrågor.

På Färöarna finns en rådgivande kommitté för jämställdhetsfrågor (Javnstøðunevndin) vars huvudsakliga uppdrag är att se till att lagstiftningen om jämställdhet från 1994 efterlevs, motverka könsdiskriminering och säkerställa alla individers lika möjligheter oavsett kön. Kommittéen är ett rådgivande organ som myndigheter, institutioner, organisationer och individer kan vända sig till med frågor kring jämställdhet. Kommittéen behandlar klagomål och kan också själva ta upp ärenden till behandling. Kommittéens medlemmar utses av ministern och både arbetsmarknadens parter och kvinnoorganisationer är representerade.

Som följd av den låga andelen kvinnor i politiken, tillsatte den färöiska riksdagen (Færøske Lagting), efter en rekommendation från Vestnordisk Råd, år 1999 en kommitté med representanter från alla politiska partier. Kommittéen fick namnet Demokratia och har som överordnat mål att öka andelen kvinnor i färöisk politik. Tillsammans med kommittéen för jämställdhet (Javnstøðunevndin) har Demokratia sedan dess start 2006 satt fokus på kvinnors deltagande i politiken vid diverse arrangemang och debatter.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsintegrering på Färöarna

Jämför med | Danmark | Finland | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

Inom ramen för det nordiska mainstreamingprojektet ”Gender mainstreaming i Norden” kom jämställdhetsintegrering att introduceras på Färöarna i slutet av 1990-talet. På ett jämställdhetspolitiskt seminarium 2010 spreds kunskap om jämställdhetsintegrering som metod för att ge jämställdhetspolitiska mål genomslag på alla politikområden. I en rapport från 2009 rörande konventionen om eliminering av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW) har FN rekommenderat ökad jämställdhetsintegration i Färöarnas jämställdhetspolitiska arbete.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsarbete på Färöarna – en bakgrund

Jämför med | Danmark | Finland | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

Jämställdhetspolitiken på Färöarna har karaktäriserats av kvinnors sena inträde på den politiska arenan och en sen institutionalisering av jämställdhetspolitiken, i jämförelse med de nordiska länderna. Institutionaliseringen initierades i samband med ett lagförslag om jämställdhet som presenterades i Lagtinget 1988, men fick avslag. Nästa förslag lades fram 1994 och lagen antogs. Till följd av att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män antogs 1994 etablerades också ett jämställdhetsråd. Lagens huvudsakliga syfte är att eliminera all könsdiskriminering.

Till toppen av sidan


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet