Danmark

Danmarks jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhetspolitisk organisering i Danmark idag
Jämställdhetsintegrering i Danmark
Jämställdhetsarbete i Danmark – en bakgrund
Bård: Danmark

Danmarks jämställdhetspolitiska mål

Jämför med | Finland | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

I regeringens redogörelse- och handlingsplan 2016 (Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2016) presenteras det danska jämställdhetspolitiska arbetet för år 2016. Den danska regeringen har som mål att alla, oavsett kön, har lika möjligheter att delta i samhället och utveckla sin potential och sina talanger. Ambitionen är att allas resurser ska komma till användning och att ingen ska uppleva diskriminering på grund av kön. Danmark har nått långt, men det finns fortfarande jämställdhetsutmaningar. Därför är det viktigt att fortsätta att utveckla och främja jämställdhet.

I handlingsplanen finns mål på tre övergripande områden:

  • Rättigheter och frihet för individen
  • Bättre utnyttjande av resurser och talanger
  • Globala jämställdhetsåtgärder

Till toppen av sidan

Jämställdhetspolitisk organisering i Danmark idag

Jämför med | Finland | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

Ministern för barn, utbildning och jämställdhet (Ministeren for børn, undervisning og ligestilling) har det överordnade ansvaret för Danmarks jämställdhetspolitik och för att säkerställa jämställdhetsintegrering inom regeringen och offentlig förvaltning.

Sedan år 2015 är departementet för barn, utbildning och jämställdhet övergripande ansvarigt för jämställdhetsfrågor. Varje minister är jämställdhetsansvarig för sitt sakområde. Det finns en jämställdhetsenhet (Ligestillingsafdelingen) under jämställdhetsministern, som har som uppgift att initiera särskilda jämställdhetspolitiska åtgärder och utarbeta lagstiftning och administrativa riktlinjer som rör jämställdhet.

I Danmark har Danska Institutet för Mänskliga Rättigheter sedan 2002 mandat som det nationella organet för jämlikhet, och sedan 2011 omfattar mandatet också jämställdhet mellan könen. Danska Institutet för Mänskliga Rättigheter är en oberoende instans med uppgift att se till att diskrimineringslagstiftningen och lika behandling oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder efterlevs.

Danmark har sedan 2009 en oberoende nämnd som hanterar klagomål som rör diskriminering på grund av alla diskrimineringsgrunder inklusive kön (Ligebehandlingsnævnet). Nämndens beslut är slutgiltiga och bindande i det administrativa systemet. Nämnden har också en roll i att informera både myndigheter och allmänhet om könsdiskriminering.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsintegrering i Danmark

Jämför med | Finland | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

I regeringens tredje handlingsplan för jämställdhet, 1994-1996 infördes begreppet ”gender mainstreaming” – jämställdhetsintegrering – som sedan dess har en central roll i dansk jämställdhetspolitik och medför att jämställdhetsperspektiv ska införlivas inom alla politikområden.

Jämställdhetsintegrering, som syftar till att ge de jämställdhetspolitiska målen genomslag på alla politikområden, har inom dansk politik ersatts med begreppet jämställdhetsutvärdering (ligestillingsvurdering) men är till innehållet identiskt med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den danska regeringens huvudstrategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsperspektiv integreras inom lagförslag, all offentlig förvaltning och service. Jämställdhetsintegrering används inte enbart för att främja jämställdhet utan också för att kvalitetssäkra offentlig verksamhet. Enligt lagen om jämställdhet och i enlighet med Danmarks internationella och europeiska skyldigheter ska jämställdhetsperspektiv integreras i all politik och offentlig verksamhet. Varje minister har ansvar för jämställdhetsintegrering inom sitt sakområde.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsarbete i Danmark – en bakgrund

Jämför med |
Finland | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige | Åland |

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

1974 initierades en jämställdhetsdebatt inom parlamentet med utgångspunkt i resultatet från den danska Kvinnokommissionen som formellt tillsattes 1965. 1975 tillsatte den dåvarande regeringen Jämställdhetsrådet (Ligestillingsrådet) som administrativt placerades under statsministern och bestod av representanter från arbetsmarknadens parter och kvinnoorganisationer. Jämställdhetsrådets roll lagstiftades 1978, och institutionaliseringen av jämställdhetspolitiken stärktes vidare av en lag om jämställdhet (Ligestillingsloven, 1988).

Vid revidering av lagen om jämställdhet år 2000 infördes krav om jämställdhetsintegrering i offentlig förvaltning. 2000 blev Jämställdhetsrådet ersatt av tre institutioner: Ligestillingsdepartementet, Videncenter for Ligestilling och Ligestillingsnævnet.

Upprinnelsen till jämställdhetslagstiftningen tillkom redan 1921 då lagen om lika tillgång till arbete för kvinnor och män antogs. Lagen om lika lön kom 1976, och reviderades senast 2006. Tillsammans med lagen om lika behandling av kvinnor och män i socialförsäkringssystemen (1998) och lagen om lika behandling (1978, senast reviderad 2006) utgör de den grundläggande jämställdhetslagstiftningen i Danmark.

I dansk lagstiftning är könsrelaterad diskriminering separerad från andra former av diskriminering. Den danska grundlagen och jämställdhetslagstiftningen omfattar både privat och offentlig sektor.

Posten för jämställdhetsministern har under jämställdhetspolitikens framväxt sett olika ut, och ofta kombinerats med flera ansvarsområden. I september 1999 utsågs för första gången en jämställdhetsminister. 1999-2001 sammanföll jämställdhetsministerposten med bostadsministerposten, 2004-2007 med socialministerposten, 2007-2009 med välfärdsministerposten, och 2009-2011 med arbetsmarknadsministerposten.
Den första nationella handlingsplanen för jämställdhet täckte perioden 1987-1990. Ministern med ansvar för jämställdhetsfrågor har sedan 2002 utarbetat årliga redogörelser och handlingsplaner där de jämställdhetspolitiska målen och åtgärderna varje år utvärderas och definieras.

Till toppen av sidan


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet