Åland

Ålands jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhetspolitisk organisering på Åland idag
Jämställdhetsintegrering på Åland
Jämställdhetsarbete på Åland – en bakgrundBård: Åland

Ålands jämställdhetspolitiska mål

Jämför med | DanmarkFinland | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige |

Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati.

Det övergripande målet har formulerats i fyra delmål:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Samma möjligheter för kvinnor och män till utbildning och avlönat arbete som ger ekonomisk självständighet.
  • Jämn fördelning av det oavlönade hem- och omsorgsarbetet samt lika villkor för att ge och erhålla omsorg.
  • Frihet från könsrelaterat våld. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt till kroppslig integritet.

Landskapsregeringen har under år 2016 följt upp och utvärderat ramprogrammet för jämställdhetarbetet år 2012-2015. Arbetet med att ta fram ett nytt ramprogram pågår.

Till toppen av sidan

Jämställdhetspolitisk organisering på Åland idag

Jämför med | DanmarkFinland | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige |

Lantrådet Katrin Sjögren är politiskt ansvarig i landskapsregeringen för frågor som rör jämställdhet. Regeringskansliet och jämställdhetsenheten har det övergripande ansvaret för jämställdhetsfrågor i förvaltningen. Jämställdhetsenheten ansvarar för att främja jämställdhetsintegrering och för att samordna och utveckla den åländska jämställdhetspolitiken.

Expertrådet för jämställdhet tillsattes av landskapsregeringen för perioden 2012-2015, med uppdraget att utveckla jämställdhetspolitiken, tillföra ny kunskap inom jämställdhetsarbetet samt följa upp och föreslå åtgärder för att förverkliga ramprogrammet för det åländska jämställdhetsarbetet. Rådet träffas en till två gånger per år och består av sex sakkunniga som arbetar med olika jämställdhetsfrågor.

Sedan 2012 har Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB) sammanställt en årlig bilaga till landskapsregeringens budget, där könsaggregerad statistik tydliggör könskillnader rörande bland annat arbetsmarknad, utbildning, inkomster och pensioner, livslängd och äldreomsorg, livsstil, sjukdom och vård och fördelningen av det avlönade och oavlönade arbetet. ÅSUB publicerar i samarbete med Ålands landskapsregering könsrelaterade kunskap på ett lättillgängligt sätt i publikationen ”På tal om jämställdhet” som utkommer vart fjärde år.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsintegrering på Åland

Jämför med | DanmarkFinland | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige |

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

Inom ramen för det nordiska projektet Gender mainstreaming i Norden kom jämställdhetsintegrering att introduceras på Åland i slutet av 1990-talet och bli en del av jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsintegrering, som syftar till att ge de jämställdhetspolitiska målen genomslag på alla politikområden, är den åländska landskapsregeringens huvudsakliga strategi för att genomföra jämställdhetspolitiken.

Landskapsregeringen har förbundit sig att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla led av beslutsfattande, planering och utförande, liksom att kontinuerligt analysera vilka konsekvenser politiska åtgärder har för kvinnor och män. Landskapsregeringen har vidare infört krav om att alla lagförslag ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. År 2012 infördes jämställdhetsintegrering av budgeten för Ålands landskapsregering.

Landskapsregeringen och kommunerna är centrala i utförandet av jämställdhetspolitiska åtgärder och för att säkerställa likvärdig service till kvinnor och män. Landskapsregeringen har uttryckt att jämställdhetsanalyser är avgörande inom alla politik- och verksamhetsområden för att formulera och utvärdera jämställdhetspolitiska mål och åtgärder. Enligt ramprogrammet för det åländska jämställdhetsarbetet under perioden 2012-2015 läggs extra tyngd på jämställdhetsintegrering inom områdena utbildning, arbetsmarknad, kvinnofrid och makt, normer och identitet. Åtgärder för jämställdhetsintegrering inkluderar också att producera könsuppdelad information och statistik.

Till toppen av sidan

Jämställdhetsarbetet på Åland – en bakgrund

Jämför med | DanmarkFinland | Färöarna | Grönland | Island | Norge | Sverige |

På Åland tillsattes den första jämställdhetskommittéen år 1978, följt av den första jämställdhetsdelegationen år 1983. Jämställdhetsdelegationen tilldelades inledningsvis inga ekonomiska resurser, men stärkte under de följande åren sin ställning inom den åländska förvaltningen och politiken, och bidrog till att institutionalisera jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsdelegationen från 1983 är idag ersatt med Expertrådet för jämställdhet.

Institutionaliseringen av jämställdhetspolitiken stärktes av Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1986) och Landskapslagen (1989) som handlar om tillämpning av lagen. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män syftar till att förhindra könsdiskriminering, främja jämställdhet och förbättra kvinnors ställning i arbetslivet. I en revidering av lagen år 1995 bestämdes bland annat att jämställdhet ska främjas inom utbildning och undervisning. En kvoteringsprincip infördes som innebar att båda könen måste vara representerade med minst 40 procent i alla offentliga organ på kommunal och landstingsnivå. År 2005 följde en revidering som bland annat gav myndigheter en lagstiftad skyldighet att främja jämställdhet. Landskapslagen om tillämpning av Lagen om jämställdhet (1989:27) mellan kvinnor och män anger avvikelserna gällande tillämpningen av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 609/1986) på Åland. Ändringar av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män gäller i landskapet om inte annat sägs i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Jämställdhetsärenden behandlas sedan jämställdhetspolitikens etablering av Kansliavdelningen inom den åländska landskapsregeringen. Lantrådet leder Ålands landskapsregering och ansvarar för jämställdhetspolitiken i nuvarande regering. Under regeringsperioden 2005-2007 fanns jämställdhet med i ministertiteln för posten Jämställdhets- och EU-minister.

Till toppen av sidan


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet